V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “školský zákon”) sa prijímanie detí pre školský rok 2017/2018 do Materskej školy Pod Rovnicami č.1 uskutoční

v termíne od 24. apríla do 5. mája 2017

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v materskej škole, na webovej stránke MŠ alebo stiahnuť z webovej stránky MČ Karlova Ves.

V žiadosti musí byť vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa. V prípade prechodného bydliska je potrebné priložiť potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Kritériá pre prijatie detí:

Do MŠ sa na základe žiadosti o prijatie dieťaťa, podľa jej kapacity, budú prednostne prijímať deti:

  • S odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • Ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • Súrodenci detí, ktoré navštevujú materskú školu,
  • Deti 3-ročné a staršie
  • s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Dieťa musí mať osvojené základné kultúrno-hygienické návyky (samostatné jedenie, samostatné používanie WC, …)

Spôsob vrátenia vyplnených žiadostí o prijatie je možný poštou alebo osobne v dňoch 24. apríla – 5.mája 2017 v čase prevádzky MŠ.

Rodičia dostanú poštou písomné oznámenie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy do 9. júna 2017.

Prijatie dieťaťa do materskej školy je možné aj počas školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy si môžete stiahnuť tu