• Mesačná úhrada na neinvestičné výdavky (okrem detí rok pred začatím povinnej školskej dochádzky) je 19,80

Číslo účtu: 1804145023/5600

Uhrádza sa do 14. v mesiaci

 

  • Poplatky za stravu:

1,27 € (celodenná strava)

1,02 € (poldenná strava)

Číslo účtu: 1804149024/5600

Uhrádza sa mesiac vopred

 

  • Schválený príspevok ZRPŠ sa uhrádza

na číslo účtu: 2650439356/0200

 

  • Občianske združenie (darovanie 2% z daní)

Číslo účtu: 20317785/6500

Tlačivo na stiahnutie tu