Plnením školského vzdelávacieho programu podporujeme celostný rozvoj dieťaťa, aktivizujeme a motivujeme rozvoj psychomotoriky poznania emocionality a stability, v každodenných aktivitách rozvíjame tvorivosť a predstavy, pomáhame dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.

Doplnkové aktivity: 

 • Mesačne deťom sprostredkúvame kultúrne akcie:

divadlo v MŠ, zvieratká v MŠ.

 • Krúžková činnosť v MŠ – podľa záujmu rodičov pre staršie deti:

anglický jazyk, výtvarný krúžok, predplavecký výcvik.

 • Výlety s deťmi do prírody
 • týždeň jabĺk
 • veselé tekvičky
 • šarkaniáda
 • týždeň detskej radosti
 • oslavy v MŠ (MDD, Mikuláš,…)
 • karneval v MŠ
 • hipoterapia
 • policajt v MŠ – prednášky v rámci spolupráce s PZ
 • projekt “Počítač náš kamarát”
 • projekt bontón
 • a iné